Algemene Voorwaarden en Privacyregels

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 19 mei 2018 van kracht en zijn van toepassing op elke informatieoverdracht, bestelling van producten en diensten via een Dienst zoals omschreven in Artikel 4 en die wordt aangeboden op www.uitgeverij-gandaboeken.be.

Bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing.

2. Gegevens van Uitgeverij Gandaboeken

Uitgeverij Gandaboeken, handelsnaam van Dirk Willaert
Ondernemingsnummer 0867.120.513
Btw-nummer BE0867 120 513
Hoekstraat 38B, 9270 Laarne, BELGIUM
VDK Spaarbank IBAN BE36 8901 4417 6181 (BIC: VDSPBE91)

3. Privacybeleid

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de websitebezoeker verbindt Uitgeverij Gandaboeken zich ertoe om de Europese AVG-voorschriften (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR) na te leven.

a. Welke gegevens bewaren we
Uitgeverij Gandaboeken bewaart sommige van de persoonsgegevens die de websitebezoeker verstuurt via deze site in haar database; dat is het geval voor de naam, de voornaam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, evenals het eventuele btw- of ondernemingsnummer van de bezoeker.

De bezoeker kan Uitgeverij Gandaboeken altijd vragen om zijn persoonsgegevens mee te delen en (indien nodig) te verbeteren of te verwijderen.

Uitgeverij Gandaboeken zal de persoonsgegevens van de bezoeker gebruiken (1) voor de levering en eventuele facturering van de bestelde producten/diensten en om de Koper te contacteren in geval van problemen en (2) tenzij de Koper zich daartegen verzet (op het ogenblik dat hij zijn persoonsgegevens meedeelt of achteraf, en middels zijn uitdrukkelijke akkoord inzake de verzending van aanbiedingen per e-mail), om de Koper aanbiedingen mee te delen betreffende de andere producten en diensten van Uitgeverij Gandaboeken, die producten en diensten aanbieden die worden verkocht of gepromoot op de website van de eShop van Uitgeverij Gandaboeken.

b. Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) wordt gestuurd naar de Gravatar service. De privacybeleidspagina kan u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is deze publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

c. Contactformulieren
De persoonsgegevens en tekst verzonden via ons contactformulier wordt uitsluitend gebruikt voor het verlenen van dienstverlening aan de websitebezoeker. De ingezonden informatie wordt niet gedeeld met derden en geenszins gebruikt voor marketingdoeleinden. De gegevens die we ontvangen via een contactformulier worden maximaal 45 kalenderdagen bewaard.

d. Cookies
Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, kan u aangeven of we uw naam en e-mailadres in een cookie mogen opslaan. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

e. Ingesloten inhoud van  andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

f. Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics voor het analyseren van bezoekersstromen. Google Analytics gebruikt en slaat volgende gegevens op: locatie, taal, browser en besturingssysteem, netwerk, leeftijd, geslacht en interesses. Het gegevensbehoud door Google Analytics over de websitegebruikers en -gebeurtenissen zijn door ons op de minimale periode van 14 maanden geplaatst.

Alle info over het privacybeleid van Google Analytics vind u op deze website: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=nl&ref_topic=1008008

g. Met wie we uw data delen
Uw persoonlijke gegevens worden met geen derde partij gedeeld, met uitzondering voor de websitebezoekers die zich hebben opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief via het daartoe bestemde formulier. De gegevens die we daarvan bijhouden zijn: naam en e-mailadres. Uitgeverij Gandaboeken werkt hiervoor samen met Mailchimp. Hun Privacy Policy kunt u nalezen via deze link: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.256363595.1566372885.1526675592-95329140.1526581588.

h. Hoe lang we uw data bewaren
Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

De data van contactformulieren worden maximaal 45 dagen bewaard, statistieken 14 maanden en klant aankopen 5 jaar te rekenen vanaf einde kalenderjaar waarin de aankoop geschiedde.

i. Welke rechten hebt u over uw data
Als u een account hebt op deze site of u hebt reacties achtergelaten, kan u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

j. Waar we uw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden (zie artikel 3, b.).
Analytische data naar Google Analytics (zie artikel 3, f).
Inschrijvers op de nieuwsbrief naar Mailchimp (zie artikel 3, g).

k. Contactinformatie
Alle vragen en informatie betreffende uw privacy kunnen gesteld worden aan:
Uitgeverij Gandaboeken
Hoekstraat 38B
9270 Laarne
BELGIUM

l. Hoe beveiligen we jouw data
Deze website gebruikt 128-bit encryptie voor het beveiligen van uw verzonden en opgeslagen gegevens.

m. Datalekprocedure
Datalekregister
De verwerkingsverantwoordelijke houdt een register bij van alle datalekken waarvan hij kennis krijgt. In dit register zijn volgende gegevens vermeld:
– Wanneer het lek plaatsvond
– Een korte beschrijving van het lek
– Wat er gebeurd is met de gegevens
– Hoeveel gegevens gelekt zijn
– Van welke categorie personen de gegevens gelekt zijn
– Welke soort gegevens
– Gevolgen van de inbreuk
– Genomen maatregelen (zowel schadebeperkend als preventief)
– Wanneer de meldplicht voldaan werd en indien niet, de reden daarvoor

Privacycommissie
Wanneer het waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal Uitgeverij Gandaboeken binnen de 72 uren na kennisname van het lek door de verwerkingsverantwoordelijke aan de Belgische Privacycommissie melding doen.

De melding bevat volgende gegevens:
– de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
– de naam en de contactgegevens van het contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
– de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
– de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Uitgeverij Gandaboeken doet binnen 72 uren na kennisname van het lekmelding bij de Belgische Privacycommissie waarbij volgende gegevens worden

De betrokkene
Indien de inbreuk een waarschijnlijk hoog risico inhoudt voor de rechten en de vrijheden van natuurlijke personen, zal Uitgeverij Gandaboeken het datalek meedelen aan de betrokkenen zelf.

Deze mededeling zal een omschrijving bevatten van de aard van het datalek, in passende en eenvoudige taal. Daarbij zullen de contactgegevens van de contactpersoon steken, de (mogelijke) gevolgen van de inbreuk en de getroffen maatregelen.

4. Omschrijving van de Dienst en de bestemmelingen

Met Dienst wordt bedoeld de online informatieoverdracht, aankoop van producten en diensten aangeboden door Uitgeverij Gandaboeken en aangeboden op de website  www.uitgeverij-gandaboeken.be.

De erin voorgestelde Dienst en producten zijn bestemd voor natuurlijke personen die handelen als consument (d.w.z. die de via de Dienst aangekochte producten kopen of gebruiken voor andere dan professionele doeleinden) of als professioneel, maar ook voor rechtspersonen (m.a.w. die de producten via de Dienst voor louter professionele doeleinden aankopen of gebruiken) hierna de “Koper(s)” genoemd).

Uitgeverij Gandaboeken en de Kopers die producten aankopen voor professionele doeleinden verklaren uitdrukkelijk dat wordt afgeweken van de bepalingen van de artikelen XII.6, § 1, 8°, alsook de artikelen XII.7, § 1, XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht voor wat betreft de aankopen voor professionele doeleinden.

5. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

De producten en diensten die te koop worden aangeboden via de Dienst zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de Koper om ze te kopen, buiten de bestelprocedure, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.

De Koper verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure, die hieronder beschreven wordt, voltooit. Uitgeverij Gandaboeken is slechts geldig verbonden t.o.v. de Koper vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals hieronder wordt uiteengezet en mits de effectieve betaling door de leverancier van de elektronische betaaldienst wordt bevestigd.

Bij betaling per overschrijving beschikt de Koper over 7 werkdagen om de betaling uit te voeren.  Indien de betaling niet binnen die termijn gebeurt, wordt Uitgeverij Gandaboeken ontheven van elke verplichting jegens de Koper en wordt de bestelling geannuleerd zonder kosten voor de Koper.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag Uitgeverij Gandaboeken op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van de producten en diensten opschorten, het assortiment producten en diensten veranderen of de tarieven van haar producten en diensten wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die Uitgeverij Gandaboeken voorafgaand aan de wijziging reeds had aanvaard.

Door het bestelformulier in te vullen en te bevestigen, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Disclaimer op de site zonder voorbehoud te aanvaarden.

6. Bestelprocedure

De Koper doorbladert de eShop op de website van Uitgeverij Gandaboeken en kiest de producten die hij wil.

De Koper kan de omgeving selecteren waarin hij de producten die voldoen aan zijn behoeften, wil opzoeken of raadplegen.

De Koper selecteert een of meer producten die hij wil kopen met behulp van het pictogram “In winkelmand”.

Nadat hij de gewenste producten heeft geselecteerd, klikt de Koper op het pictogram “Doorgaan Naar Afrekenen” en wordt hij op de hoogte gebracht van de leveringsmethode die Uitgeverij Gandaboeken voorstelt.

Elke bestelling langs deze weg wordt als definitief beschouwd nadat de zes hierna vermelde stappen werden doorlopen.

Elke stap wordt afgesloten door het “klikken” op het bevestigingspictogram “Volgende”. Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen, klikt hij op het pictogram “Vorige”. Bij de laatste bevestiging (beschreven onder artikel 5.f), gaat de Koper een contractuele verbintenis aan.

a. Details van de bestelling (scherm “Winkelwagen”)

Er wordt de Koper ter bevestiging van de bestelling die hij heeft geplaatst een webpagina getoond met daarop de details van de bestelling (overzicht van de bestelling).

De details van de bestelling bevatten:

– de hoeveelheid en de naam van de bestelde producten;

– de eenheidsprijs van elk product, de totale prijs van de bestelling inclusief BTW en de eventuele verwerkingskosten;

Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren, klikt hij op de pictogrammen “het product schrappen” of “Winkelmand Bijwerken”.

Indien de Koper met zijn bestelling wil voortgaan, klikt hij op “Doorgaan Naar Afrekenen”.

b. Leveringsadres en contactgegevens (scherm “Persoonsgegevens”)

De Koper wordt verzocht zijn leveringsadres en zijn contactgegevens in te vullen.

Om door te gaan met de volgende stap, moet de Koper “Ik heb de verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard” aanvinken en klikken op “Volgende”.

c. Overzicht van de bestelling

In deze derde stap krijgt de Koper op één scherm een overzicht van de informatie die hij heeft ingevoerd en een beschrijving van de bestelde producten, de totale prijs per artikel en de totale prijs van de bestelling, btw inbegrepen.

Als de Koper zijn bestelling nog wil wijzigen, kan hij klikken op “Vorige” en terugkeren naar de voorgaande stappen.

Als de Koper het eens is met het overzicht van zijn bestelling, klikt hij op “Bestellen”.

d. Betaling van de bestelling en bevestiging

De Koper ontvangt per e-mail een orderbevestiging. Deze bevestiging bevat:

– het nummer van de bestelling
– de datum waarop de bestelling werd geplaatst
– het bankrekeningnummer waarop de Koper het bedrag van de bestelling betaalt
– het leveringsadres
– de details van de bestelling zoals opgesomd in artikel 6, a, met inbegrip van de totale prijs van de bestelling inclusief alle kosten
– de gegevens van Uitgeverij Gandaboeken (Zie artikels “Gegevens van Uitgeverij Gandaboeken” en “Contact en klantendienst”);
– de modaliteiten voor het uitoefenen van het recht van verzaking door de Koper

Uitgeverij Gandaboeken behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen:

– een onvolledige of onjuiste bestelling.
– het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens.
– het niet-betalen van vorige leveringen.

Wanneer de Koper zijn betaling uitvoert, gaat hij een contractuele verbintenis aan.

e. Factuur aanvragen

Als de Koper de bestelde goederen bestemt voor beroepsmatig gebruik, kan hij dat aangeven door op de orderbevestiging uit artikel 6, a, te antwoorden met de mededeling: “Ik heb volgend btw-nummer of ondernemingsnummer en ik ontvang graag een factuur: [btw- of ondernemingsnummer opgeven]”.

Uitgeverij Gandaboeken kan enkel een factuur afleveren voor haar eigen producten.

7. Bevestiging per e-mail van Uitgeverij – Gandaboeken en uitvoering van de bestelling

De Koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn betaling.

Deze bevestiging bevat dezelfde info als in artikel 6, d.

8. Bewijs

Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de Koper toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van Uitgeverij Gandaboeken, zijn host of zijn betalingspartner, het bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestellingen en alle transacties tussen de partijen.

9. Aanbod en prijs

Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag waarop de website van Uitgeverij Gandaboeken bezocht wordt; ze kunnen te allen tijde gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen in verband met bestellingen die reeds eerder werden bevestigd door Uitgeverij Gandaboeken. In voorkomend geval, kan elke verandering van de btw-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een overheid naar aanleiding of in toepassing van een verkoop die onderworpen is aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zijn altijd ten laste van de Koper en in voorkomend geval opeisbaar bovenop de prijs van de producten.  Alle telecommunicatiekosten voor het gebruik van internet en de website blijven ten laste van de Koper.

De prijzen die worden voorgesteld aan het eind van de bestelprocedure zijn totaalprijzen en omvatten de Belgische btw en eventuele administratiekosten, tenzij anders vermeld.

De prijzen staan vermeld in euro.

10. Beschikbaarheid

Het product- en prijsaanbod van Uitgeverij Gandaboeken is geldig zolang het op  website www.uitgeverij-gandaboeken.be staat, tot uitputting van de voorraden van Uitgeverij Gandaboeken.

Indien een product of dienst tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is, wordt de Koper daarvan op de hoogte gebracht door de Uitgeverij Gandaboeken en kan hij zijn bestelling annuleren of een product of dienst aanvaarden dat / die gelijkaardig is aan het product of de dienst dat / die hij bestelde.

Mits ze de Koper daarvan vooraf op de hoogte brengt, kan Uitgeverij Gandaboeken eveneens de bestelling geheel of deels opschorten, de bestelling slechts ten dele leveren en het andere deel terugbetalen, of de Koper producten of diensten voorstellen die gelijkaardig zijn aan wat hij besteld had.

Indien de Koper het voorgestelde alternatief weigert, betaalt Uitgeverij Gandaboeken de bestelling geheel of deels terug, al naargelang ze deels werd geleverd of niet.

Wanneer een op de website aangeboden product of dienst zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product of deze dienst niet opgesplitst bij de levering.

In ieder geval kan Uitgeverij Gandaboeken niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt doordat een product of dienst tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is.

11. Levering

De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat de Koper tijdens de bestelprocedure opgaf, en volgens de vermelde modaliteiten.

Uitgeverij Gandaboeken behoudt zich niettemin het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen. Zij kan er dus voor kiezen om een bestelling aangetekend te verzenden naar aanleiding van de kenmerken van de bestelling ( bedrag gelijk aan of hoger dan € 250), de leveringshistoriek (eerdere problemen gemeld door de Koper, eventueel geschil inzake de aflevering…) of objectieve criteria die laten vermoeden dat zich problemen zullen / kunnen voordoen met de aflevering (niet-conforme brievenbus, gedeelde brievenbus van meerdere bestemmelingen…).

Bij de levering zit altijd een leveringsbon bij de bestelde producten.

12. Facturering

Uitgeverij Gandaboeken levert alleen facturen in de zin van de btw-wetgeving als de Koper beschikt over een btw- of ondernemingsnummer en op voorwaarde dat hij tijdens de bestelprocedure zijn btw-nummer of, als hij dat niet heeft, zijn ondernemingsnummer heeft bekendgemaakt volgens artikel 5, e.

Als de wet dat voorschrijft, levert Uitgeverij Gandaboeken niettemin een aankoopfactuur op het thuisadres of aan de maatschappelijke zetel van de Koper, ongeacht of hij over een btw- of ondernemingsnummer beschikt.

Uitgeverij Gandaboeken kan alleen een factuur afleveren voor haar eigen producten.

De Koper kan een factureringsadres opgeven dat verschilt van het leveringsadres voor de bestelling.

13. Leveringstermijnen

De Koper betaalt zijn bestelling per overschrijving.  Uitgeverij Gandaboeken zal de bestelling pas behandelen na ontvangst van het verschuldigde bedrag.  De leveringstermijnen zijn met name afhankelijk van het ogenblik waarop zijn financiële instelling de aanvraag voor een overschrijving ontvangt en de tijd die nodig is om ze te verwerken. Voor België en de meeste EU-landen wordt de dag nadien de bestelling geleverd.

De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld. De niet-naleving van die indicatieve leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot eender welke vorm van aanvraag tot schadevergoeding uit hoofde van de Koper.

Indien één of meer bestelde producten niet binnen de 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling op het meegedeelde leveringsadres toekomen, moet de Koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met Uitgeverij Gandaboeken (waarvan de gegevens in artikel 23 staan) om de status van zijn bestelling te controleren.

Indien de Koper overeenkomstig artikel 11 het bewijs levert dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de bevestiging ervan, kan de Koper de bestelling zonder vergoeding opzeggen, voor zover hij dat doet per e-mail of aangetekende brief naar het contactadres vermeld in artikel 23 van deze algemene voorwaarden.

De bedragen die de Koper reeds gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot opzegging.

Als de bestelling niet geleverd wordt, heeft de Koper na de bevestiging van zijn bestelling 45 kalenderdagen de tijd om Uitgeverij Gandaboeken daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.  Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en door de Koper aanvaard, en kan er geen omruiling of terugbetaling meer plaatsvinden.

Uitgeverij Gandaboeken behoudt zich het recht voor om de levering van producten op te splitsen volgens hun beschikbaarheid. Als de levering van een bestelling wordt opgesplitst, wordt het laatste product geleverd binnen voormelde termijn van 15 dagen.

Wanneer een product op de website zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product niet opgesplitst bij de levering.

14. Verwerkingskosten

De eventuele verwerkingskosten die voor rekening zijn van de Koper worden tijdens het aankoopproces online meegedeeld.  Die kosten worden ook vermeld in de bevestigingsmail en bijgeteld bij de prijs voor de / het bestelde product(en) en diensten.

Indien Uitgeverij Gandaboeken omwille van de beschikbaarheid de levering opsplitst, worden de eventuele verwerkingskosten slechts één keer aangerekend.

15. Niet-conformiteit

a. Algemeen

Alle producten en diensten die via de Dienst worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen op de website van Uitgeverij Gandaboeken hebben echter geen enkele contractuele waarde.

De Koper moet meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan controleren.

Als het ontvangen product niet overeenstemt met het door de Koper bestelde product  of als het beschadigd is, kan de Koper het volgens onderstaande modaliteiten terugsturen naar Uitgeverij Gandaboeken, binnen een termijn van 14 dagen die ingaat op de eerste dag na de levering.

Uitgeverij Gandaboeken zal het product omruilen of het bedrag van de bestelling terugbetalen, evenals de eventuele administratieve kosten, binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde product. Na die 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen, noch terugbetaald.

Uitgeverij Gandaboeken behoudt zich evenwel het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden.

Uitgeverij Gandaboeken kan enkel instaan voor de conformiteit van haar eigen producten.

b. Terugzendvoorwaarden

De Koper die een aankoop wil terugsturen doet dit naar het adres van Uitgeverij Gandaboeken, waarvan de gegevens vermeld staat in artikel 23.

De bestelling moet samen met het bijbehorende leveringsborderel worden opgestuurd, in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.  De reden voor de terugzending (wat ook het recht van verzaking conform artikel 16 kan zijn) moet duidelijk op de daarvoor voorziene plaats op het leveringsborderel komen.

De Koper moet geen terugzendingkosten betalen.

c. Levering

Een bestelling zal in het algemeen geacht worden geleverd te zijn overeenkomstig artikel 11 of volgens de informatie vermeld op het document dat wordt aangemaakt na de scanning bij de levering van de bestelling.

Indien echter één of meer bestelde producten de Koper niet bereiken op het meegedeelde leveringsadres binnen de 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling, moet de Koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met Uitgeverij Gandaboeken (waarvan de gegevens in artikel 23 staan) om de status van zijn bestelling te controleren.

16. Recht op verzaking

—————————————————————————————————————–

Overeenkomstig Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de Koper als consument (zoals bepaald in artikel 4) over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om Uitgeverij Gandaboeken eventueel in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet.  Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper.

—————————————————————————————————————–

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de Koper dat recht niet.

De kennisgeving van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan Uitgeverij Gandaboeken, waarvan de gegevens vermeld staat in artikel 23.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het recht op verzaking van de Koper is afhankelijk van het zo snel als mogelijk terugsturen van de totale levering en dit in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld.  Na de termijn van 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen, noch terugbetaald. Uitgeverij Gandaboeken behoudt zich eveneens het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden.

Om een bestelling terug te sturen dient de Koper de in artikel 15b van deze algemene voorwaarden voorziene terugzendvoorwaarden na te leven.

Uitgeverij Gandaboeken betaalt het bedrag van de betrokken bestelling, evenals de eventuele administrative kosten, terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren).

17. Betaling

In het algemeen kan de Koper zijn bestelling op de eShop betalen via een gewone overschrijving vanaf om het even welke rekening. Zijn bestelling zal dan pas verwerkt worden zodra de betaling op de rekeningen van Uitgeverij Gandaboeken ontvangen werd.

Elke stap die de koper eenzijdig onderneemt en waarbij hij bij zijn bank een betaling in onze onlinewinkel betwist of die er op de één of andere manier toe leidt dat de fondsen die bestemd zijn voor Uitgeverij Gandaboeken tijdelijk of definitief worden geblokkeerd (i) annuleert de facto de verwerking van de bestelling en (ii) indien de bestelling al is verwerkt, het recht op de terugbetaling van de bestelling of de automatische verzending van een vervangende zending.

Uitgeverij Gandaboeken blijft eigenaar van de verkochte producten tot de prijs volledig is betaald.  De betaling mag nooit worden opgesplitst en moet het bedrag van de volledige bestelling omvatten.

18. Intellectuele rechten

De site van Uitgeverij Gandaboeken en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte van) deze afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Gandaboeken of die derden. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of verspreiding van voornoemde elementen is streng verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

19. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid

Uitgeverij Gandaboeken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst, verlies van mogelijkheden…) die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst, een laattijdige levering, niet-conforme levering of niet-levering.

De enige vorm van schadevergoeding waarop de Koper aanspraak kan maken is de terugbetaling van de producten en diensten die niet werden geleverd, niet conform zijn of werden teruggestuurd.

Uitgeverij Gandaboeken is bovendien niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uitgeverij Gandaboeken kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen, overstroming of brand, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout of een nalatigheid van de koper of een derde persoon (bv. een onvolledig of fout leveringsadres invoeren of het adres zo invoeren dat de zending niet correct kan worden uitgereikt, een brievenbus die niet conform is met de postreglementering (niet limitatief)).

20. Talen

Uitgeverij Gandaboeken biedt de Kopers een on-line bestelprocedure in de Nederlandse taal aan.

21. Archivering

De contracten die werden afgesloten via de Dienst worden door Uitgeverij Gandaboeken gearchiveerd, maar ze worden niet ter beschikking gesteld van derden (met inbegrip van de Kopers).

22. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

23. Klantendienst en klachten

Voor de opvolging van de bestelling en/of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de gelijkvormigheid van de producten die werden geleverd in het kader van de Dienst, kan de Koper terecht bij:

Dirk Willaert – Uitgeverij Gandaboeken
Hoekstraat 38B9270 Laarne
BELGIUM
Tel. : +32 (0)476 685 066
E-mail: administratie [at] uitgeverij-gandaboeken.be
Website : https://www.uitgeverij-gandaboeken.be

Wanneer u met ons contact opneemt in verband met een probleem met uw bestelling, vermeld dan altijd uw bestelnummer.  Zo kunnen we uw vraag sneller behandelen.

Uw bestelnummer vindt u op de bevestigingse-mail en op het leveringsborderel bij de verzonden artikels.

Voorstellen tot compromis die ten commerciële titel zouden gedaan worden, kunnen in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking aan deze Algemene Voorwaarden.